AMPÈRE CV: PRIVACY VERKLARING

Wettelijk bericht

 

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

AMPÈRE CV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.

AMPÈRE CV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als AMPÈRE CV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat zijn onze doelen?

Abonnees op de nieuwsbrief: sturen van uitnodigingen tot deelname aan Ampère cv activiteiten, versturen van de nieuwsbrief

Bestuursleden, leden van de adviesraad: sturen van uitnodigingen tot deelname aan AMPÈRE CV activiteiten, versturen van nieuwsbrief, uitnodiging vergaderingen waaronder de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

Coöperanten of vennoten van Ampère cv: sturen van uitnodigingen tot deelname aan AMPÈRE CV activiteiten of de algemene vergadering, versturen van nieuwsbrief, verwerken en doorgeven van fiscale belastingverminderingen (t.g.v. de tax shelter), storten van dividend.

Welke gegevens houden wij bij?

Type persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysiek adres

Type persoonsgegevens van de coöperanten: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysiek adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer en een gsm-nummer. De verzamelde gegevens worden bijgehouden in het Digitale Aandeelhouders Register (DAR) voor de duur van het aandeelhouderschap van Ampère cv vermeerderd met 12 maanden.

Type persoonsgegevens van de bestuursleden en leden van de adviesraad: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysiek adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer en telefoonnummer. De verzamelde gegevens worden bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur of de adviesraad van Ampère cv vermeerderd met 2 maanden.

Delen van gegevens

In het kader van de samenwerkingsverbanden die wij opzetten met lokale besturen, organisaties ea., delen wij uitzonderlijk wel bepaalde gegevens.

In ieder geval zullen wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • alleen de nodige persoonsgegevens verwerken;

  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. AMPÈRE CV maakt gebruik van een derde partij voor de opslag van de gegevens van zijn coöperanten. Deze Belgische partner en zijn diensten geven voldoende garantie voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Alle personen die namens AMPÈRE CV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. AMPÈRE CV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zoals o.a. beperkte toegang en encryptie.

Uw rechten

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kan hiervoor contact opnemen via info@amperecv.be, AMPÈRE CV, Burgemeester Lemmensstraat 42, 9220 Hamme, of via website www.amperecv.be. We vragen u om uzelf correct te identificeren om misbruik te voorkomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel:+32 (0)2 274 48 00; fax: +32 (0)2 274 48 35; email: contact(at)apd-gba.be).

 

Daarnaast kan je via de instellingen van jouw browser de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken.

Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

 

De bescherming van de intellectuele rechten van de site en zijn inhoud

 

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en bijvoorbeeld over de foto's, teksten, logo's, slogans zijn voorbehouden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld en voor zover deze publicatie op geen enkele wijze wordt vergoed.