Statuten

Inhoudstafel met het overzicht van alle artikels

I. NAAM-RECHTSVORM-ZETEL-COÖPERATIEVE FINALITEIT-VOORWERP-DUUR

Artikel 1. Naam en Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Ampère». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 2bis Waarden — Coöperatieve finaliteit

De coöperatieve vennootschap verenigt een groep van burgers die een lokale, ecologische en maatschappelijke transitie wil realiseren. Deze burgers zijn doordrongen van de huidige verwevenheid van de ecologische, maatschappelijke en sociale uitdagingen, alsook van de nodige veelzijdigheid aan oplossingen om deze transitie te bekomen. De coöperatieve definitie en principes zoals geformuleerd door de ICA (International Cooperative Alliance) zijn de leidraad van de vennootschap. De vennootschap zal het lidmaatschap overwegen van nationale en internationale federaties of koepels van coöperatieve ondernemingen, al dan niet met gelijkaardige doelen.

De vennootschap houdt in haar werking zoveel mogelijk rekening met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties en gelijkaardige, toekomstige programma’s, richtlijnen, e.d. rond duurzaamheid.

Daarnaast kan de vennootschap ook een eigen, karakteristieke invulling van de coöperatieve waarden geven al dan niet met een lokale inslag. Deze invulling wordt beschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

  1. Investeren in, promoten, produceren en leveren van duurzame en hernieuwbare energieproductie,
  2. Investeren in en sensibiliseren voor rationeel energieverbruik,
  3. De verbruikers van deze vorm van energie te verenigen met respect voor de principes voor coöperatief ondernemen zoals vastgelegd door de International Cooperative Alliance (ICA).

Jaarlijks zal de vennootschap een deel van haar inkomsten besteden aan informatieverstrekking aan en de vorming van de huidige en potentiële aandeelhouders, of aan het grote publiek.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en/of sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

II. INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Artikel 5. Inbrengen

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele 

voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen, al dan niet van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig artikel 10 van deze statuten

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan andere aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in deze statuten. 

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

– de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;

– de kandidaat moet de statuten bijtreden en, in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement;

– de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

Artikel 12. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 13. Uittreding

1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden na een periode van elke zes (6) jaar vennoot te zijn en voor het eerst zes (6) jaar na de intreding, en dit gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap; 

3° Een uittreding kan gedeeltelijk of volledig zijn; de aandeelhouder die gedeeltelijk wil uittreden , geeft aan met hoeveel aandelen hij wil uittreden. Deze aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte inbreng;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. 

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 14. Uitsluiting

1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, zijnde het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte inbreng;

3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap  wordt bestuurd door een college van minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een periode van drie (3) jaar.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De duurtijd van het mandaat van de  bestuurders is drie (3) jaar. 

De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. 

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. 

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Er wordt een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris benoemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De algemene vergadering legt het huishoudelijk reglement vast.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering kan hierop een afwijking toestaan voor zover de eventuele vergoeding niet bestaat uit een deelname in de winst.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan kan de bestuurders, die belast zijn met het dagelijks bestuur, op elk ogenblik ontslaan van deze opdracht.

Artikel 19. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand maart om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20bis. Schriftelijke Algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20tris. Elektronische Algemene Vergadering
  1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan

de algemene vergadering deelnemen.

  1. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: 

– Per e-mail op een onbetwistbare wijze te identificeren;

– Per elektronisch conferentietool.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

  1. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

  1. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders 

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:  

– de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;  

– de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. 

Artikel 22. Zittingen — processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij  gebrek daaraan, door een bestuurder, en door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die  niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.  

De voorzitter zal een ondervoorzitter aanduiden, zijnde een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de  oudste aandeelhouder.  

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een  register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter of de  ondervoorzitter van de algemene vergadering, de leden van het bureau en door de aanwezige  aandeelhouders die erom vragen.  

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van  het bestuursorgaan.  

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de  notulen gehecht.  

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen  inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.  

Artikel 23. Beraadslagingen

1 Op de algemene vergadering beschikt iedere aandeelhouder over één stem, ongeacht het aantal  aandelen in zijn bezit.  

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de  algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  

3 Een vennoot die op de algemene vergadering niet kan aanwezig zijn, kan volmacht geven aan een  andere vennoot om hem te vertegenwoordigen. Een vennoot kan maximaal over twee stemmen  beschikken, de eigen stem en een volmacht.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in  de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd  zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.  

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij  meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering  vertegenwoordigd is.  

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting  worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze  vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen  over dezelfde agenda en beslist definitief. 

VII. BOEKJAAR-WINSTVERDELING-RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst — reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Er kan een dividend worden toegestaan op de gestorte inbreng, met een maximum percentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld door de koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van den Nationale Raad voor de Coöperatie.

Een eventueel toe te kennen ristorno mag aan de vennoten enkel worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

VIII. ONTBINDING-VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering  beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.  

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. 

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Voor coördinatie

Opgesteld door Notaris Liesbeth Muller Waasmunster