Samen investeren – Activeer je spaargeld

Activeer je spaargeld en zet het in voor meer hernieuwbare energie en energiebesparing in onze regio!

Onze eerste kapitaaloproep onder de tax shelter was een succes en is afgesloten. Je kan dan ook voorlopig niet meer investeren. 

Je kan enkel aandelen kopen van Ampère als er een kapitaaloproep loopt. Bestaande coöperanten worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Ben je nog geen coöperant, maar geïnteresseerd in komende kapitaaloproepen? Dan kan je inschrijven op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op nieuwsbrief

Belangrijk om weten:

 • Een aandeel kost 250 euro en is op naam.
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van Ampère cv staat.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op naam.
 • Aandelen van Ampère cv kunnen worden gekocht op naam van minderjarigen.
 • Let op: er gelden belangrijke wettelijke bepalingen wanneer u de aandelen van een minderjarig kind wenst te verkopen.
 • Na een periode van 6 jaar kan je uittreden uit de vennootschap.
 • De roerende voorheffing wordt afgehouden bij de uitbetaling van het dividend.
 • Vrijstelling van roerende voorheffing wordt verrekend via uw belastingaangifte.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.

Een aandeel van Ampère cv vertegenwoordigt een stuk van de totale activa van de coöperatie en is niet verbonden aan één enkel project. Aandeelhouders van Ampère zijn mede-eigenaars van alle installaties van de coöperatie.

Veel gestelde vragen

Hoe word ik aandeelhouder bij Ampère cv?

Je kan enkel aandelen kopen van Ampère als er een kapitaaloproep loopt. Bestaande aandeelhouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Ben je nog geen aandeelhouder, maar geïnteresseerd in komende kapitaaloproepen? Dan kan je inschrijven op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op nieuwsbrief

Een aandeel kost 250 euro en is op naam. In de voorwaarden van de kapitaalsoproep wordt bepaald hoeveel aandelen er kunnen aangekocht worden. Per kapitaalsoproep openen we een inschrijvingsformulier waarop je jouw gegevens invult. De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van Ampère cv staat. Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel op naam uit het aandeelhoudersregister.

 

Waarom kan ik enkel aandelen kopen van Ampère cv als er een kapitaaloproep lopende is?

Een kapitaaloproep gebeurt naar aanleiding van de investeringsplannen van Ampère cv. Het bestuur beslist over het lanceren van een kapitaaloproep.

Bestaande aandeelhouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van een komende kapitaaloproep. Ben je nog geen aandeelhouder, maar geïnteresseerd in komende kapitaaloproepen? Dan kan je inschrijven op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op nieuwsbrief

 

Waarom is het aantal aandelen per persoon beperkt?

Ampère cv wil graag zoveel mogelijk mensen verenigen die mee-investeren. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waaraan iedereen als evenwaardige aandeelhouder kan deelnemen.

Ontvang ik een bewijs van mijn aandelen bij Ampère cv?

Na registratie en aankoop van aandelen ontvangt u een e-mail met in bijlage een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op uw naam. Dit geeft uw huidige participatie in de coöperatie Ampère weer. Ampère cv levert hiervan geen papieren afschrift. Het uiteindelijke bewijs van de aankoop van aandelen is uw bankuittreksel en het uittreksel uit het aandeelhoudersregister. Je bewaart die dus best samen.

Hoeveel bedraagt het dividend?

De coöperatie Ampère cv is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Een aandeel van Ampère cv is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?

Dividenden tot 800 euro zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Daarenboven is een roerende voorheffing van 30%. Als we een dividend zouden uitbetalen zijn we verplicht om hiervan 30% roerende voorheffing af te houden. Wij zorgen voor een attest waarmee u dit eventueel kan terugvorderen via uw belastingaangifte.

Is de tax shelter van toepassing?

Tax shelter is van toepassing op elk aandeel van de huidige kapitaalsoproep.

Voor elk tax shelter aandeel krijgt u een eenmalige belastingvermindering van 45% van uw investering.

Voor meer info over tax shelter: financien.belgium.be

Wat met aandelen van Ampère bij overlijden?

Bij overlijden van een aandeelhouder wordt het aandelenpakket uitbetaald op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.

Daarvoor moeten de volgende documenten aan Ampère worden bezorgd:

  1. Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
  2. Een door alle erfgenamen of door de notaris ondertekend document waarin staat aan wie de aandelen moeten worden uitbetaald met vermelding van het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder.

Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

Na de uitbetaling kan er nog dividend verschuldigd zijn op het aandelenpakket. Dit dividend zal pas in het volgende jaar uitgekeerd worden op het opgegeven rekeningnummer (zie punt 2). Na de uitbetaling of de overdracht van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het aandeelhoudersregister geen betekenis meer.

De aandelen van de overleden aandeelhouder worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cv genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

Kan ik mijn rekeningnummer voor het dividend nog wijzigen?

Omdat het wijzigen van een rekeningnummer een delicaat gegeven is, vragen wij om het nieuwe rekeningnummer door te geven met een ondertekend document waarbij ook een kopie van de identiteitskaart van de aandeelhouder is gevoegd.

Deze documenten mogen worden gescand en per e-mail doorgestuurd worden naar info@ampère.be of per post verzonden naar Burgemeester Lemmenstraat 42 te 9220 Hamme (Moerzeke).

Bij minderjarigen tekent één van de ouders of de voogd het document en voegt een kopie van de identiteitskaart van die ouder of voogd bij het document.

Wat met de terugname van aandelen op naam van een minderjarige?

Het terug verkopen van aandelen op naam van een minderjarig kind aan Ampère cv kan enkel met een machtiging van de Vrederechter.

Lees hierover meer op deze pagina.

Hoe kan ik aandelen verkopen?

Om een deel of alle aandelen te verkopen, richt je een vraag per brief of e-mail aan het bestuursorgaan.

Een aanvraag indienen kan ten vroegste zes jaar na de meest recente aankoop en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar en dient te worden goedgekeurd door het bestuur.

Voeg bij de vraag tot verkoop van aandelen of uittreding steeds een kopie van je identiteitskaart. Je mag de brief en de documenten inscannen en per e-mail opsturen naar info@ampère.be of opsturen per post naar Burgemeester Lemmensstraat 42 te Hamme (Moerzeke).