Windproject Hamme

Werkkader windproject Hamme

Burgercoöperatie Ampère cv uit Hamme heeft als doel om te zorgen voor meer lokale hernieuwbare energie. Zo dragen we bij aan een leefbare toekomst voor de komende generaties. Windenergie levert een belangrijke bijdrage in de energietransitie.

Ecopower cv heeft al meer dan 30 jaar ervaring met coöperatieve investeringen in energieproductie en realiseert dit met eigen windmolens over heel Vlaanderen. Als burgercoöperatie verkopen zij ook hun elektriciteitsproductie uitsluitend aan hun aandeelhouders coöperanten.

Ampère en Ecopower ontwikkelen samen een windproject in Hamme dat ook ten goede moet komen aan de lokale bevolking van Hamme. Uit 3 mogelijke locaties werd, na een uitvoerig rondetafeltraject, de locatie ten zuiden van industriezone Zwaarveld geselecteerd. Deze locatie sluit aan bij de twee bestaande turbines in die zone.

Stand van zaken

Burgercoöperaties Ampère en Ecopower hebben een aangepaste versie van hun burgerwindproject in Hamme ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het vorige dossier werd in september 2022 weer ingetrokken. De analyse van de ingediende bezwaarschriften en adviezen maakte immers duidelijk dat er elementen in het dossier zaten die aanleiding gaven tot verkeerde interpretatie. Het nieuwe dossier werd op 15 februari 2023 volledig en ontvankelijk verklaard,maar ondertussen is de aanvraag ingetrokken en wij gaan ons samen met Ecopower beraden over verdere stappen.

Het Departement Omgeving heeft in 2023 immers een nieuw beleid en regelgeving ontwikkeld rond ruimte en milieu. Via een omzendbrief van de betrokken minister werd dit beleid normerend gemaakt. Wij bestuderen momenteel de effecten ervan op ons project en beraden ons hoe we ons kunnen terugvinden in dit nieuwe beleid.

Omgevingsaspecten voor windturbine

Op 26 september 2023 organiseerde het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een
beleidsforum “Omgevingsaspecten windturbines”. Op 11 november 2023 publiceerd dit departement een document met FAQ’s (Frequently Asked Questions), die op het beleidsforum werden besproken. Boeiende lectuur voor wie zich hierin verder wil verdiepen. Klik hier om het document te bekijken.

Informatiedocument over de windturbine

Download hier het informatiedocument over de windturbine die gepland is ten zuiden van industriezone Zwaarveld.

Informatie aan omwonenden

Ampère is al een hele tijd actief met dit project. Zo organiseerden we reeds op 10 juni 2022 een infovergadering voor de omwonenden en de bedrijven in een straal van 1000 m rond het nieuwe windmolenproject om hen te informeren over dit project.


Tijdens de infovergadering:

  • informeerden we de deelnemers over de screening die al gebeurde en de resultaten van die screening. Deze informatie is complex en gedetailleerd, de infovergadering biedt de nodige tijd en ruimte om diepgaand te informeren over de impact van het project op natuur, milieu, wonen en werken rond de nieuwe windmolen.
  • vroegen we input van de deelnemers over bezorgdheden die er zijn, om na te gaan of en hoe we hiermee rekening kunnen houden.
  • dgaven we e mogelijkheid om ieders persoonlijke situatie te bespreken met medewerkers van Ampère en Ecopower. Er iswas plaats voor discussie en uitwisseling bezorgdheden. Onze intentie was (en is nog steeds) om met alle bezorgdheden rekening te houden

Lokatie van de windturbine

De windturbine is gepland ten zuiden van industriezone Zwaarveld en sluit aan bij de twee bestaande turbines in die zone. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal. Zo wordt de turbine én de geproduceerde stroom eigendom van de coöperanten van Ampère en Ecopower. Alle omwonenden, alle inwoners van Hamme en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te participeren in dit burgerproject. Ook u kunt meedoen met dit burgerproject!

Informatiedocument over de windturbine

Download hier het informatiedocument over de windturbine die gepland is ten zuiden van industriezone Zwaarveld.

Openbaar onderzoek

Een eerste openbaar onderzoek liep van 10 juni 2022 tot 9 juli 2022.

Milieuwinst

De coöperatieve windturbine is goed voor 12,7 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met een CO2-reductie van ongeveer 4900 ton. Het project produceert voldoende groene burgerstroom voor 6400 Ecopower-huishoudens. Dat is een enorme stap vooruit in de lokale energietransitie.

Partners

Ecopower is een burgercoöperatie die in 1991 werd opgericht en heeft ondertussen een rijke geschiedenis zie Het verhaal van Ecopower .

Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier van hernieuwbare energie. Wie mee investeert in de productie kan thuis de eigen Ecopower-stroom verbruiken. Hun missie is het uitbouwen van een democratisch, decentraal en duurzaam energiesysteem. Ze streven naar 100% hernieuwbare energie voor elektriciteit, warmte én mobiliteit.

Door gewone burgers eigenaar te maken van windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en een pellet fabriek, vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Samen nemen ze onze energievoorzieningen zelf in handen, zo worden we onafhankelijk van energie-import en van grote commerciële bedrijven.

Ecopower heeft 65 000 coöperanten, bezit 20 windmolens en 340 zonnepaneleninstallaties, Koopt stroom aan bij hun particuliere klanten die 300000 zonnepanelen bezitten. 45 gemotiveerde personeelsleden vertegenwoordigen het menselijk kapitaal die de duurzame energievoorziening in goede banen leidt.

Dankzij de samenwerking combineert Ampère de kracht van haar lokale voeling en lokale kennis met de kracht van Ecopower met haar technische expertise en ervaring, om zo als volwaardige en gelijkwaardige partners een succesvol burgerwindproject te realiseren.

Historiek van het project en rondetafeltraject (2020 en 2021)

Mogelijke aanpassingen vanuit bezorgdheden kunnen zijn:

  • voorkeur voor een bepaald scenario

  • aanpassingen aan de uitbatingsvoorwaarden

  • mogelijkheden voor verbetering van leefbaarheid en duurzaamheid in de buurt.

De samenstelling van de rondetafels is via een zorgvuldige selectie tot stand gekomen. De rondetafels zijn een reflectiekamer om bezorgdheden naar boven te brengen, zodat we met deze bezorgdheden rekening kunnen houden in het vergunningsdossier en de bredere communicatie.

Met een fietstocht op zondag 5 september sloten we de rondetafelcyclus af. Zo kregen de deelnemers meer kijk op de mogelijke effecten van de installatie van de turbines op de bezochte locaties. Het schitterende weer heeft reuze mee geholpen om voor een deugddoende afsluiter te zorgen.

We onderzoeken het windproject nu verder en informeren de omgeving zodra er nieuwe elementen/concrete resultaten zijn en voor we de aanvraag officieel indienen. De inhoudelijke feedback, bezorgdheden en praktische lessen van de rondetafels nemen we als een belangrijk element mee in dat onderzoek. We danken alle deelnemers voor hun bijdrage en ook Erik Grietens en de Bond Beter Leefmilieu voor de ondersteuning bij het uitrollen van de verschillende vergaderingen