Wat is windenergie?

Windenergie wordt opgewekt door het ronddraaien van de wieken of rotorbladen van een windturbine. De rotatie wordt in gang gezet door onze onuitputtelijke energiebron: de wind.

De rotorbladen of wieken brengen de rotorkop in beweging

Het draaien van de rotorbladen brengt de rotorkop aan de voorzijde van de gondel in beweging. Deze rotor staat in verbinding met de elektriciteitsgenerator waarmee de stroom wordt opgewekt. Deze stroom wordt dan via elektriciteitsnetten naar onze huishoudens gevoerd.

Voordelen van windturbines

  • Windturbines stoten geen broeikasgassen uit zoals CO2. Overstappen naar windenergie betekent dus tegengaan van de klimaatopwarming.
  • Wind is een onuitputtelijke energiebron. Van schaarste is er dus geen sprake.
  • Windturbines nemen weinig plaats in. Rondom een windturbine is er nog altijd plaats voor landbouw en industrie.

Nadelen van windturbines

  • De windkracht is niet te voorspellen. Het is daarom niet mogelijk om voor 100% alle energie uit windturbines te halen.
  • Ze verstoren de horizon, zorgen voor slagschaduw en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
  • Ze kunnen impact hebben op vogels, vleermuizen en insecten.
  • De productie van windturbines is niet CO2-vrij.
  • Voor het recycleren van de wieken is er nog onderzoek vereist.

Onze visie

Windkracht

Windkracht is niet te voorspellen. Daarom vinden wij het belangrijk om het gebruik van windturbines te combineren met zonnepanelen. Zo kunnen we het beste halen uit onze hernieuwbare en onuitputtelijke energiebronnen en kan het gebruik van fossiele brandstof sterk terug geschroefd worden.

Overlast

Wij zijn er ons van bewust dat windmolens het uitzicht van een open landschap verstoren en een last kunnen betekenen voor omwonenden indien ze niet correct ingeplant zijn. Daarom hebben we ter beoordeling van ons eerste windproject te Hamme-Grembergen een windteam opgericht. Dat windteam bevat elke belangengroep die een voor- of nadeel kan ondervinden van dit project. We willen met iedereen rond de tafel zitten om ons project voor te stellen, naar hen te luisteren en hun antwoorden te bieden. Door open te staan voor elkaars meningen, vragen en antwoorden kunnen we trachten de beste oplossing te bieden voor elke partij.

We volgen ook steeds de richtlijnen opgelegd door de Vlaamse Overheid. We zorgen er dus voor dat onze windturbines niet geplaatst worden in beschermd natuurgebied of te dicht bij omwonenden zodat er noch last is van schaduwslag als van geluidsoverlast.

Vleermuizen- en vogelonderzoek

We hebben Ampère opgericht om de natuur te beschermen. We willen dus ook niet meer leed veroorzaken voor vogels, vleermuizen en andere dieren die nu reeds in groten getale sterven omdat ze tegen huizen, elektriciteitspalen en andere installaties aanvliegen. Hiervoor hebben we een vleermuizen- en vogelonderzoek opgestart om na te gaan op welke momenten we onze windturbines best kunnen stilleggen en ook waar ze best worden geplaatst.

CO2 & Recyclage

Windmolen stoten zelf geen CO2 uit. Het maken van windmolens is wel niet CO2-vrij. Er zijn namelijk machines nodig om ze te maken. In toekomst kunnen die machines misschien ook volledig op elektriciteit werken afkomstig van hernieuwbare bronnen. Daarenboven produceert één windturbine na 3 à 6 maanden evenveel energie als er nodig was om ze te maken en produceert het nadien nog 25 jaar CO2-vrije energie.

Het is jammer dat bij de produktie van windturbines niet werd gestreefd om ze 100% recycleerbaar te maken. De wieken zijn namelijk gemaakt van composiet. Dat is een stevig en tegelijkertijd een licht materiaal, maar is zeer moeilijk te recycleren. Hierdoor worden de oude wieken op de vuilnisbelt gedumpt of worden ze verbrand. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Er wordt hard gezocht naar oplossingen voor dit probleem.

Beluister hier het intervieuw van Linde De Vriese op radio 1 over de opties:

https://radio1.be/luister/select/de-tour-vandaag/waarom-begraaft-de-vs-wieken-van-windturbines-onder-de-grond

In Nederland geeft Suez samen het bedrijf Extreme Eco Solutions de wieken een nieuw leven als stoeptegels, die op hun beurt ook weer kunnen worden herbruikt. Lees hier het artikel:

https://www.suez.nl/nl-nl/nieuws/persberichten/afgeschreven-turbinebladen-van-windmolens-in-flevoland–krijgen-tweede-leven-als-stoeptegels

Wij kiezen voor duurzaamheid

Hoewel er nadelen verbonden zijn aan het plaatsen van windmolens, vinden we bij Ampère dat ze niet opwegen tegenover de voordelen van het gebruik van windenergie. Het is momenteel de beste manier voor Vlaanderen om op korte termijn met een oplossing te komen voor de klimaatdoelstellingen maar ook om mee te helpen aan de gevolgen van de klimaatverandering. We gebruiken meer en meer elektriciteit, denk maar aan elektrische wagens, computers, laptops, GSM’s en alle andere machines en toestellen die meer en meer energie nodig hebben. Onze planeet kan de hoeveelheid verbranding van fossiele brandstoffen, die ons energiegebruik nodig heeft, niet meer aan. Laten we dus samen kiezen voor het gebruik van hernieuwbare en duurzame bronnen, namelijk het gebruik van zon en wind.